آفرینش این جهان و انسان و حیوانات و گیاهان و ... بر اساس اصول ریاضی بوده است.قرآن و اذان نیز بر اساس قوانین ریاضی و روابط ریاضی قرار داد ه شده است. خداوند در قران کریم می فرماید: ما انسان را در سر حد کمال(زیبا) آفریدیم (سوره انعام آیه 70)و این سخن که در هزار و چهارصد سال پیش در قرآن نوشته شده است چند سال پیش توسط دانشمندان با استفاده از عدد طلایی به اثبات رسیده است. عدد طلایی فرمول زیبایی است که در حدود چند سال پیش توسط دانشمندی کشف شده است.

مبنای قران و اذان عدد 19 می باشد؛ یعنی خداوند قرآن و اذان را با روابط ریاضی که به عدد 19 مرتبط باشند خلق کرده است. برای واضح شدن مطلب مثالی می زنیم:

۶×19=114      

                   

بیان مسئله:

آیا در قرآن و اذان روابط ریاضی وجود دارد؟آیا با وجود انحرافات عصر کنونی قرآن و اذان قابل تحریف هستند؟

آیا اذان و قرآن زیبا هستند؟ با کدام دلیل و اثبات؟ آیا اذان و قرآن با هم ارتباط دارند؟

اهمیت و ضرورت:

این پژوهش درباره ی وحدانیت خدا و اثبات این که قران و اذان از طرف خداوند جل جلاله بر پیامبر اکرم نازل شده است و اثبات این که قرآن واذان بخصوص در عصر کنونی غیر قابل تحریف می باشند و به نشان دادن قطره ای از اقیانوس بی کزران است.این روابط در مجامع بین المللی گوشه ای از عظمت دین اسلام خداوند علیم و قرآن کریم و اذان را به نمایش می گذارد و این روابط اثبات می کنند که نمی توان قرآن و اذان را تحریف کرد!

بیان اهداف:

مهمترین هدف ما نشان دادن  گوشه ای از گوشه ی عظمت خداوند با استفاده از روابط وقوانین ریاضی به جهانیان و مردم ایرن زمین است.

روش انجام پژوهش:

1-جمع ترتیب نزولات قرآن:

                   6455=1+2+3+ ... +110+111+112+113+114

اگر عدد6455 دهگان و یکان ضرب در صدگان و هزارگان شود و این عدد بعلاوه ی 19 ومساوی 3539=19+3520=64×55 بعد ارقام عدد 3539 و 6455 را جمع می کنیم.

20=9+3+5+3

20=5+5+4+6

2-جمع دهگان و یکان عدد 6455 مساوی جمع صدگان و هزارگان است:

10=10-----5+5=4+6

3-اگر در عدد 6455 یکان و دهگان را یک عدد و صدگان و هزارگان را یک عدد در نظر بگیریم.(55و64) حاصل تفریق این دو عدد مساوی حاصل جمع دهگان و صدگان این عدد می باشد.

9=55-64

9=5+4----6455

4-اگر از عدد6455 عدد 19 را کم کنیم جواب6436=19-6455 است که جمع ارقام این عدد مساوی 19 می باشد.6+3+4+6=19

5-اگر عدد6455 بعلاوه کل تعداد آیات 6236(البته در مورد تعداد آیات اختلاف نظر وجود دارد و این عدد از کتاب«گذری بر قران» تالیف جعفر شیخ الاسلامی نوشته شده است.)

12691=6236+6455 که جمع ارقام این عدد مساوی19 می باشد19=1+9+6+2+1

6-عدد 12691(حاصل جمع تعداد آیات بعلاوه0 عدد6455)حاصل جمع صدگان،هزارگان و ده هزارگان مساوی دهگان است.9=6+2+1

7-عدد 12691 ضرب در 2 مساوی است با: 25382=2×1269 و حاصل جمع ارقام این عدد مساوی است باجمع اعداد6455:      20=20---5+5+6+4=2+8+3+5+2

8- جمع اعداد بزرگترین و کوچکترین سوره قرآن مساوی 19 می باشد(از نظر آیات)

3 کوثر و 286 بقره                      19=3+6+8+2

9-تعدا سوره هایی که ایه های تک رقمی دارند 19 تا می باشند.

10- سوره بقره 286 آیه دارد ضرب صدگان در دهگان این عدد مساوی جمع صدگان و دهگان و یکان این است16=16---6+8+2=2×8

11- سوره بقره 286 آیه دارد حاصل تفریق دهگان در صدگان مساوی یکان است:6=2-8

12- جمع  سوره هایی که تا 19 آیه دارند به جز 3 سوره ای که آیاتشان 19 است(الاعلی، العلق، الانفظار) مساوی286 می باشد که این رقم مساوی آیات سوره ی بقره بزرگترین سوره قران است.

13-کوچکترین سوره قرآن سوره کوثر است که 3 آیه دارد و تعدا سوره هایی که 19 آیه دارند 3 سوره می باشد(الاعلی، العلق، الانفظار)

14-عدد 6236(جمع تعداد آیات قرآن است تقسیم بر تعداد سوره ها(114) مساوی است با 701754 114÷6236 و این عدد تقسیم بر 8/33 مساوی است با:

618395/1=8/33÷701754/54 که این عدد  با عدد طلایی(زیبایی کامل) فرق دارد: رابطه عدد 1318/3 و 701754/54 به صورت زیر است: جمع ارقام یکان و8 دهم(8/0)عدد 8/33 مساوی 11 است:11=8+3 و حاصل جمع یکان و 7 دهم(7/0) عدد701754/54 مساوی 11 است11=7+4---701754/54 و حاصل جمع دو عدد 11 و 11 مساوی 22 است و عدد 22 منهای یکان یا دهگان عدد 8/33 مساوی19 است:11=7+4----701754/54       11+11=22

15-رقم روز شهادت امام حسین +رقم روز شهادت حضرت ابوالفضل=19 می باشد.

19=9+10

روابط ریاضی در اذان:تعداد امدن جملات در اقامه مساوی19 می باشد.

2- تعداد کلمات  در اذان ضرب در تعداد بارشان مساوی 72 است مثال: 6=3×2     2بار

72=8+4+8+6+6+10+10+12+8

تعداد کلمات در اقامه ضرب در تعداد بارشان مساوی 74 است مثال: الله اکبر             2بار

74=8+4+6+8++6+6+10+10+12+4

جمع ارقام عددهای 74 و72 مساوی تعداد آمدن دفعه ی جملات اذان است مثال: الله اکبر   4بار

20=2+2+2+2+2+2+2+2+4

20=4+7+2+7

3- جمع دفعات آمده  اذان و اقامه مساوی39 می باشد و جمع عدد 72 و74 مساوی 146 است. اگر عدد 146 بعلاوه 19 شود مساوی 165 می شود که جمع ارقام39 مساوی جمع اعداد165 می باشد!

12=12----9+3=5+6+1

4-جمع ارقام عدد146 مساوی جمع  اعداد  عدد74 می باشد

11=6+4+1=4+7

5- اگر از 146،38 واحد(38=19×2)کم کنیم؛مساوی 108 می شو که جمع ارقام عددهای 72 و 108 مساوی است.(9=2+7=8+0+1)

6-اگر از عدد 146، 19 واحد کم کنیم مساوی 127 می شود جمع ارقام اعداد 127 و 19 مساوی باشد:10=1+9=7+2+1

7-اگر رقم های عدد 19 را جمع کنیم مساوی تعداد جملات اقامه می باشد(برای واضح شدن مطلب:الله اکبر   1 جمله)    10=9+1=10   تعداد جملات اقامه

مشترک در اذان و اقامه8-پیدا کردن عدد طلایی با استفاده از رابطه ای از اذان و رابطه ای از قران:

اگر 146+38 مساوی است با184=38+146 و عدد 184 تقسیم بر 114(تعداد سوره ها) مساوی:

614035/1 114÷184

6180339887/1   = فرمول طلایی

(عدد طلایی فرمول زیبایی است.)

در این رابطه با زیبایی کامل فقط 4 هزارم فاصله دارد.

9- اگر از اعداد39 عدد25/8 را کم کنیم حاصل75/30 می شود.

75/30=25/8-39

در این رابطه می خواستیم عددی را بر 19 تقسیم کنیم تا عدد طلایی دقیق تر شود:

15=5+7+0+3---75/30            15=5+2+8---25/8

جمع رقم های اعداد 25/8 و 75/30 مساوی است.

عدد 75/30 را بر 19 تقسیم می کنیم:       618421/1 19÷75/30

در این رابطه میزان زیبایی با زیبایی کامل(عدد طلایی)   فاصله دارد و به راختی می توان گفت که اذان در اوج زیبایی است و این سخن با رابطه ی بالا اثبات می شود.

10-در اصول دین نیز رابطه ریاضی وجود دارد: جمع حروف3 اصل اول یعنی:توحید،معاد،نبوت

11-در ضرب دفعه های تمامی جمله های اذان و اقامه مشترک(به جز جمله«قد قامت الصلاه»)عدد262144 به دست می آید.

262144=1×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×2×4

12-عدد 76 مساوی است با حروف«اشهد انّ علی ولی الله=76 اگر 76 بعلاوه عدد 38 شود؛ مساوی 114 می شود که تعداد سوره های قران است و این ارتباط اذان و قران نشان می دهد:114=38+76

13- تعداد کلمات از «حی علی الصلاه» ضرب در تعداد آمدنشان تا اخر(لا اله الا الله) در اذان و اقامه مساوی38 است.

38=8+4+6+8+6+6      اقامه

38=8+4+6+8+6+6      اذان

و جمع این دو عدد مساوی 76 می باشد.

14-جمع تعداد کلمات از«الله اکبر» تا «اشهد انَّ علیَّ ولی الله» ضرب در تعداد آمدنشان در اذان و اقامه مساوی با:

76=10+10+12+4+10+10+12+8

اعداد76 و 38 مضربی از 19 می باشد.

15-اگر از اعداد 39 عدد 9/14 را کم کنیم حاصل 1/24 می شود.         1/24=9/14-39

اگر ارقام عدد9/14 را جمع کنیم حاصل برابر 14 می شود 14=9+4+1 و اگر اعداد 1/24 را جمع کنیم حاصل7 می شود.7=1+4+2 و حاصل تفریق عدد 1/24 و 9/14 مساوی 2/9 است و اگر ارقام عدد 2/9 را تفریق کنیم عدد 7 بدست می آید.     7=2-9

این عدد بعلاوه حاصل جمع ارقام 1/24 شود مساوی 14 می شود.   

14=1+4+2+2-9

16-عدد 14(رابطه بالا یا(14 معصوم رابطه های قبل)یا ماه شب 14)بعلاوه ارقام عدد 14 شود مساوی 19 می شود!      19=4+1+14

17-رقم روز شهادت امام حسین+ رقم روز شهادت حضرت ابوالفضل+ یک ماه عربستان که 20روز می باشد 39 می باشد که تعداد آمدن جملات اذان+تعداد امدن جملات اقامه است

39=39-------20+19=20+9+10

تحلیل داده ها:

نتایج بدست آمده نشان می دهد که قرآن و اذان هر دو از طرف خداوند بر پیامبر نازل شده اند و قرآن و اذان دارای زیبایی کامل هستند.(البته با روابط  منقرآن و اذان قابل تحریف نیستند.

نتیجه گیری و بحث و بررسی

در قران و اذان روابط ریاضی اعجاب آوری زیادی وجود دارد که در این مقاله یک سری از انها کشف شده بود نوشته شده است و روابط دیگری نیز وجود دارد.

قران و اذان به گونه ای خلق شده است که در صورت کم کردن یا اضافه کردن  کلمه، حرف و جمله ای به ان تمام قوانین ریاضی که در قران وجود دارد ناپدید می شوند یا به عبارتی دیگر به هم می خورند.

روابط نزدیک به عدد طلایی در یکی از روابط   و در یکی دیگر  و در یکی دیگر و  و این ها نشان می دهند که قران در کمال زیبایی آفریده شده است. در یکی از رابطه های قبل(رابطه ی 12 در روابط ریاضی در اذان)این موضوع را نشان داده شده است که قران و اذان با یکدیگر رابطه ریاضی دارند و همین طور که مینای انها بر روی عدد 19 می باشد.

 

لطفا توجه کنید که اگر تعداد آیه‌های قرآن را کم یا زیاد کنیم یا فقط جای سوره‌ها را با هم عوض کنیم

دیگر چنین روابطی وجود نخواهد داشت،

و این نشان دهنده اینست که تعداد آیات قرآن همین اندازه و ترتیب سوره‌ها نیز به همین ترتیب بوده

و در نتیجه قرآن نمیتواند کار دست انسان باشد

 

 

نگارش در تاريخ جمعه ۱۳۸٩/۸/۱٤ توسط منصور عبدی | نظرات()

دکتر محمدحسین یادگاری رییس جهاد دانشگاهی، در نامه‌ای به دکتر محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران، خواستار پیشنهاد طرح "روز جهانی قرآن و اتحاد امت اسلامی" به سازمان کنفرانس اسلامی و اختصاص یک روز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی با این عنوان شد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، متن کامل نامه دکتر یادگاری به رییس‌جمهور به شرح زیر است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رییس محترم جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

 


مراسم گرامیداشت سالروز شهادت حضرت حمزه (ع) با سخنرانی سیدشهاب‌الدین صدر در مسجد حمزه سیدالشهدا (ع) برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دین و معارف اسلامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدشهاب‌الدین صدر در این مراسم اظهار کرد: حضرت حمزه سیدالشهدا (ع) دو سال قبل از تولد پیامبر اکرم (ص) به دنیا آمد و از همان دوران نوجوانی در میان اعراب به جوانمردی و آزاداندیشی معروف بود.

وی افزود: حضرت حمزه (ع) زمانی که پیامبر اکرم (ص) دعوت خود را علنی کردند مانع آزار رساندن دشمنان نسبت به پیامبر گرامی اسلام می‌شد و اسلام آوردن ایشان حادثه و اعتبار بزرگی بود؛ زیرا وی جایگاه ویژه‌ای در جامعه‌ی آن روز اعراب داشت و به عنوان فردی شایسته، قدرتمند و آزاده شناخته می‌شد که حمایتش از مسلمانان امنیت خاطری را برای آنان فراهم آورده بود.

 


نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی، اهانت به قرآن کریم توسط عوامل استکبار جهانی و خود فروخته را نشان از برنامه‌ریزی آنها برای ایجاد تفرقه و اجرای توطئه‌ای جدید بر علیه مسلمانان عنوان کرد.

علی کاییدی درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه لرستان، گفت: استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار و صهیونیسم بین‌الملل با شکست در توطئه‌های مختلف علیه جهان اسلام امروز به شنیع‌ترین عمل روی آورده و می‌خواهند با زیر سوال بردن اعتقادات، دین و باورهای مذهبی بیش از یک میلیارد مسلمان، عمق کینه خود را نسبت به مسلمانان نشان دهند.

وی اظهار داشت: استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل بدانند این عمل نابخردانه آنها بی‌پاسخ نخواهد ماند، و با جواب دندان‌شکن و پاسخ قاطع مسلمانان آزاده دنیا مواجه خواهد شد.

 


نماینده مردم بیرجند و درمیان گفت: اهانت به قرآن در راستای مقابله با اسلام ناب محمدی است و باید عواملی که موجب این اهانت شد را در ابعاد مختلف جست و جو کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) - منطقه خراسان جنوبی - حجت الاسلام و المسلمین حسین ابراهیمی گفت: « گسترش اسلام، تعریف و قرائت امام(ره) از اسلام » در انقلاب پیگیری و به دنیا عرضه شد که این امر موجب تبدیل اسلام به یک الگو برای سایر کشورهای جهان و ملت های آزادی خواه گردید.

وی افزود: از سوی دیگر شناخت محتوای آیات قرآن به خصوص آیات جهادی، موجب مخالفت دشمنان با قرآن و اسلام شد.

نماینده مردم بیرجند و درمیان گفت: اسلام آمریکایی نقطه مقابل اسلام ناب محمدی است که در آن دین از سیاست جداست.

ابراهیمی اظهار کرد: آن چه که دشمن با آن مشکل دارد، اسلام ناب محمدی است چرا که برای زندگی در ابعاد گوناگون به ارائه الگو می پردازد و این نشان می‌دهد برداشت درست از قرآن پس از انقلاب اسلامی ایران صورت گرفته است زیرا علی رغم قاریان ممتازی که در کشورهای از جمله مصر وجود داشته‌اند ولی آمریکاییان با این اسلام مشکلی نداشته‌اند.

بقیه در ادامه مطلب


واکاوی اهانت نفرت انگیز به قرآن 

«واکاوی اهانت نفرت انگیز به قرآن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛
مقام معظم رهبری در پیام روشنی بخش خود به مناسبت هتک حرمت قرآن کریم نکته سنجی‌های دقیقی در تبیین پدیداری این رویکرد نفرت انگیز مطرح فرمودند که در خور دقت است. علت پدیده قرآن سوزی و اهانت به ساحت مقدس قرآن چیست؟
از بازخوانی پیام مقام معظم رهبری نکات زیر در پدیداری این واقعه به خوبی واکاوی می‌شود.

نگارش در تاريخ دوشنبه ۱۳۸٩/۸/۳ توسط منصور عبدی | نظرات()
درمورد وبلاگ

من دانش اموز دوم ریاضی فیزیک از استان ا.ش. از شهرستان بناب مدرسه ی ایت اله...باقری هستم و خودم روابطی در قران پیدا کردهام
پست الکترونیک
موضوعات
آخرين مطالب
آرشيو مطالب
نويسنده
صفحات جانبي
پيوندها
 
.com Chatroom Code -->
چت روم
p align="center">كدهای جاوا وبلاگ
چت روم
چت روم

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس